ثدي - عمان

عمان

صدر، نون، نوان، ديد، دويد، دويدات